Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) Víno z Velkých Pavlovic, z.s., IČO: 270 09 378, se sídlem Horňanského 1040/1, Velké Pavlovice, 691 06 (dále jen „Prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce http://www.vinozvelkychpavlovic.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webová stránka obchodu“).

1.2. Vymezení základních pojmů

Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s Prodávajícím kupní smlouvu nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá kupní smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.3. Veškeré smluvní vztahy dle těchto VOP jsou uzavírány v souladu se zákonem č. 89/2014 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se právní vztahy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., „o ochraně spotřebitele“ a těmito VOP. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, v tomto případě se neuplatní úprava o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v ustanoveních § 1810 a násl. občanského zákoníku a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.

1.4. Kupující bere na vědomí, že uzavřením kupní smlouvy s Prodávajícím, na zboží, které je v nabídce Prodávajícího, mu nevznikají žádná práva na užívání ochranných známek, obchodních názvů, firemních log, apod. Prodávajícího nebo smluvních partnerů Prodávajícího.

1.5. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání ve webové stránce obchodu popsané v článku 3. těchto VOP.

1.6. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Text těchto VOP je uveřejněn na webových stránkách obchodu Prodávajícího.

1.7. Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat v písemné kupní smlouvě. Odchylná ujednání v písemné kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

 

2. SDĚLENÍ PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

2.1. Prodávající sděluje Kupujícímu - spotřebiteli dle ustanovení § 1811 odst. 2 občanského zákoníku, tyto skutečnosti:  

a) totožnost, telefonní čísla a adresa pro doručování elektronické pošty Prodávajícího jsou uvedena na webové stránce obchodu,  

b) označení zboží včetně popisu jeho hlavních vlastností, je uvedeno na webové stránce obchodu,

c) cena zboží včetně daně z přidané hodnoty, je uvedeno na webové stránce obchodu,

d) způsob platby a způsob dodání zboží je uveden v článcích 4. a 5. těchto VOP,

e) náklady na dodání zboží jsou uvedeny na webové stránce obchodu, pokud náklady na dodání zboží nelze stanovit předem, je na webové stránce obchodu uvedeno, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění a další podmínky pro uplatňování těchto práv, jsou uvedeny v článcích 6. a 7. těchto VOP,

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku jsou uvedeny v těchto VOP,

2.2. V souladu s ustanovením § 1820 odst. 1 občanského zákoníku, sděluje Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli, před uzavřením kupní smlouvy, toto:

a) náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám. Prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká smluvní přepravy,

b) prodávající může požadovat úhradu kupní ceny popřípadě zálohy nebo obdobné platby před převzetím plnění Kupujícím,

c) prodávající neuzavírá smlouvy, na dobu neurčitou ani smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění,

d) práva na odstoupení od smlouvy ze strany Kupujícího, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jsou uvedeny v článku 6. těchto VOP,

e) v případě, že Kupující odstoupí od kupní smlouvy, nese přímé náklady spojené s vracením zboží. viz odstavec 6.5. těchto VOP.

f) pokud má Kupující stížnost, může se obrátit na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1. Webová stránka obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně cen nabízeného zboží. 

3.2. Veškeré zboží, které je nabízeno k prodeji ve webové stránce obchodu, není považováno za návrh na uzavření kupní smlouvy. Ustanovení § 1732 občanského zákoníku se v tomto případě nepoužije. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

3.4. Postup uzavření kupní smlouvy

Kupující si vybere množství zboží zadáním množství v políčku formuláře. Po stisknutí tlačítka "závazně objednat" je kupujícímu odeslán email potvrzující objednání s instrukcemi k zaplacení a vyzvednutí zboží v den akce.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 - objednávaném zboží a jeho množství,

 - jménu a příjmení kupujícího, telefonickém a emailovém kontaktu,

 - způsobu úhrady kupní ceny zboží,

 - sděleních Kupujícímu - spotřebiteli dle ustanovení § 1811 odst. 2 a ustanovení § 1820 odst. 1 občanského zákoníku. Tato sdělení jsou obsažena v těchto VOP, která jsou na webové stránce obchodu. Kupující potvrdí, před zasláním objednávky, že se s těmito VOP v platném znění seznámil, a že s nimi výslovně souhlasí (dále společně jen jako „objednávka“).

Prodávající má právo zrušit objednávku do 14 dnů po zaplacení objednávky.

Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena až doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou na elektronické adresu Kupujícího. Takto uzavřená kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním nebo z důvodů uvedených v občanském zákoníku nebo těchto VOP.

Závazným objednání této objednávky Vám bude na uvedený e-mail doručena rekapitulace objednávky a variabilní symbol, který použijete spolu s číslem účtu a celkovou částkou při platbě bankovním převodem. Platba bude provedena na účet spolku Víno z Velkých Pavlovic, z.s.,

Po připsání celkové částky pod správným variabilním symbolem na náš účet obdržíte potvrzení o přijetí platby a elektronickou vstupenku s unikátním kódem. V den a místě konání akce se musíte prokázat Vašim unikátním kódem. Bez elektronické vstupenky Vám organizátor neumožní vstup na danou akci. Elektronickou vstupenku je možné předložit buďto vytištěnou nebo zobrazenou na obrazovce mobilního telefonu či tabletu. Tuto elektronickou vstupenku je možné použít pouze jednou.

Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.

Vstupné na akci je určeno pouze pro osoby od 18-ti let věku. Objednáním vín kupující potvrzuje, že splňuje tuto podmínku.

Kupující souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Kupní smlouva, bude uložena v elektronickém archivu Prodávajícího.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Ceny zboží a informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží jsou uvedeny na webové stránce obchodu včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků.

4.2. Po vyplnění objednávkového formuláře bude zobrazena rekapitulace objednávky s možností výběru metod zaplacení následujícími způsoby:

  • bezhotovostně přes platební bránu ComGate Payments, a.s., https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana
    Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
    E-mail: platby-podpora@comgate.cz
    Tel: +420 228 224 267
  • bezhotovostně v CZK převodem na účet Prodávajícího č. 35-4622400277/0100, vedený u  Komerční banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

4.3. V případě bezhotovostní platby převodem je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy. Objednané zboží nebude odesláno Kupujícímu dříve, než bude platba kupní ceny připsána na účet Prodávajícího.

4.4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího zaplatit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.

4.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.6 Prodávající na žádost kupujícího vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.

 4.7 Po ověření proběhnuté platby budou kupujícímu nejpozději do 5 dnů na kontaktní e-mail zaslány vouchery s kódem, po jehož sdělení mu budou na místě vydány vstupenky a nezbytností související s akcí.

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

5.1. Dodávky zboží dle kupní smlouvy jsou realizovány až na místě akce, dle instrukcí obdržených po zaplacení objednávky. 

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 6.1. V případě, že Kupujícím je spotřebitel, má právo odstoupit od kupní smlouvy dle podmínek ustanovení § 1829 a násl. občanského zákoníku, bez udání důvodu, ve lhůtě čtrnácti dnů. Tato lhůta běží ode dne zaplacení.

6.2. Kupující - spotřebitel pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy musí o svém odstoupení od smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (např. dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, e-mailem, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího nebo na elektronickou adresu Prodávajícího. Odstoupení od smlouvy musí obsahovat náležitosti podle vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv.“ Odstoupení od smlouvy musí tedy minimálně obsahovat: označení prodávajícího, (název, adresa sídla), oznámení o odstoupení od koupě zboží, označení zboží, číslo objednávky, datum objednání zboží, jméno příjmení adresa Kupujícího, podpis Kupujícího a datum podpisu. 

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty dle odstavce 6.1. těchto VOP.

6.3. V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. A do 10 dnů budou Kupujícímu vráceny zaplacené peněžní prostředky.

6.4. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, zašle zpět nebo předá Prodávajícímu v jeho sídle, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Lhůta dle předchozí věty se považuje za zachovanou, pokud Kupující - spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů. Zboží musí Kupující - spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

6.5. Kupující - spotřebitel nese přímé náklady spojené s vracením zboží. V případě, že zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.6. Odstoupí-li Kupující - spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající, bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání zboží, které od něho na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí Kupujícímu - spotřebiteli přijaté peněžení prostředky, jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím Kupující- spotřebitel souhlasil, a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Jestliže Kupující - spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu - spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

6.7. Prodávající není povinen vrátit platby dle předchozího odstavce těchto VOP dříve, než Kupující – spotřebitel Prodávajícímu, zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu. Rozhodná je ta okolnost, která nastala dříve.

6.8. Kupující - spotřebitel odpovídá Prodávajícímu za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou 

6.10. Ve lhůtě patnácti dnů od vrácení zboží Kupujícím - spotřebitelem dle odstavce 6.4 těchto VOP je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A REKLAMACE

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, se řídí ustanoveními § 2099 a násl. a ustanoveními § 2158 a násl. občanského zákoníku. 

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky obchodu.

8.2. Kupující není oprávněn při využívání webové stránky obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na její provoz. Webové stránky obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu- spotřebiteli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.4. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, název adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.

9.4. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího, předávány třetím osobám.

9.5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.6. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou správné a pravdivé, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.7. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  - požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  - požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9.8. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího - spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

10.4. Znění VOP může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

10.5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dnem 29. srpna 2022

 

 

Cookies settings switcher